Organisatie

De gegevens op deze pagina waren tot 1 april 2024 van toepassing. Gegevens na 1 april 2024 zijn te vinden op www.salios.nl

Bestuur en management

Het dagelijks bestuur is in handen van de Raad van Bestuur. De raad van bestuur van de Swinhove Groep bestaat uit één bestuurder, mevrouw drs. Lilian Bouman MBA. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiën en het realiseren van de organisatiedoelstellingen van de Swinhove Groep. Zij wordt hierbij ondersteund door Martine van der Vlies (manager Bedrijfsvoering) en Arjan Heijblom (manager Wonen Zorg en Behandeling). Gezamenlijk vormen zij het Managementteam (MT). De bestuurder, managers en de Raad van Toezicht worden bij de uitvoering van de werkzaamheden ondersteund door de bestuurssecretaris, Eline van den Enden.

Lilian Bouman, bestuurder Swinhove Groep

“Mijn carrière in de zorg startte als wijkverpleegkundige: een mooi en dankbaar beroep. In die periode heb ik heel veel geleerd over wat mensen in kwetsbare situaties meemaken als hun gezondheid of die van hun partner of ouder(s) reden tot zorg geeft. En ook wat het betekent om daar als zorgverlener dagelijks mee om te gaan, van mens tot mens, met alle gevoelens en emoties die daarmee gepaard gaan. Het waren heel waardevolle ervaringen, die me tevens geleerd hebben hoe belangrijk het is om je als zorgverlener steeds opnieuw te proberen in te leven en je open te stellen voor wat de ander meemaakt en wat daarin voor iemand van belang is. Oprechte aandacht maakt dat je er pas echt voor iemand kunt zijn.

Die passie voor mensen in kwetsbare situaties heeft mij altijd gedreven. Ook later, tijdens mijn leidinggevende functies in de thuiszorg en verpleeghuiszorg. Het blijft voor mij belangrijk om nooit uit het oog te verliezen voor wie wij, als organisatie met al haar medewerkers en vrijwilligers, er eigenlijk zijn. Het altijd blijven zien van de mens in zijn totaal, met alles wat in iemands leven belangrijk is, vormt een essentieel onderdeel van het bieden van écht goede zorg.

Mijn passie en ervaring wil ik graag samen met de medewerkers én vrijwilligers van de Swinhove Groep inzetten ten behoeve van het steeds verder verbeteren van de zorg voor kwetsbare ouderen. De relatie die wij daarin hebben met onze cliënten en hun naasten en alle andere partijen waarmee we daarin samen optrekken staat daarbij wat mij betreft centraal.”

Governance en Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De statuten en reglementen met betrekking tot de inrichting en functioneren van organisatie, bestuur en intern toezicht zijn opgesteld conform de Governancecode Zorg 2017. De beloning van de bestuurder is conform WNT (Wet Normering Topinkomens). De Raad van Toezicht houdt toezicht op de voorbereiding en uitvoering van het beleid, bedrijfsvoering en algemene zaken binnen de Swinhove Groep. De raad van Toezicht vervult de werkgeversrol van de bestuurder en fungeert als klankbord voor de bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit Hans Waardenburg (voorzitter), Theo Stolze, Trudy van Asch, Piet Berkers en Yvonne van Kemenade. Bekijk hier het jaarverslag
Hans Waardenburg
Voorzitter van de Raad van Toezicht
Piet Berkers
Lid van de Raad van Toezicht
Theo Stolze
Lid van de Raad van Toezicht
Trudy van Asch van Deenen
Lid van de Raad van Toezicht
Yvonne van Kemenade
Lid van de Raad van Toezicht

Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk dat onze zorg aansluit op uw wensen en behoeften. U heeft als cliënt ook het recht mee te praten en mee te denken over het beleid van de organisatie. Om dit mogelijk te maken zijn er verschillende cliëntenraden actief binnen de Swinhove Groep. De Cliëntenraden bestaan uit cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten en een onafhankelijk voorzitter. De Swinhove Groep heeft vier lokale cliëntenraden: Swinhove en Ambachtsaete, Lichtkring, Lindonk, IJsvogel die de bewoners en cliënten van de betreffende locatie vertegenwoordigen. Daarnaast heeft de Swinhove Groep ook een Centrale Cliëntenraad. Binnen de Centrale Cliëntenraad wordt alle locatie overstijgende belangen behartigd. Lees hier ons jaarverslag

 

 

Cliëntenraad

André Muileboom
Voorzitter Cliëntenraad Lindonk
Karel-Jan Matthijs
Voorzitter Cliëntenraad IJsvogel en Cliëntenraad Swinhove-Ambachtstaete
Wim Sandée
Voorzitter Cliëntenraad Lichtkring

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van de Swinhove Groep behartigt de belangen van alle medewerkers van de Swinhove Groep. De taak van de Ondernemingsraad staat beschreven in een OR-reglement dat is opgesteld in overleg met de bestuurder. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de OR bij zijn werkzaamheden.

Iedere twee maanden vindt er een overlegvergadering plaats met de Ondernemingsraad en de bestuurder. In de periode tussen de overlegvergaderingen heeft het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad informeel overleg met de bestuurder.

De Ondernemingsraad heeft op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) het recht om advies te geven over besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben. Voor besluiten over bepaalde personele regelingen is er instemming van de ondernemingsraad nodig. Tenslotte mag de ondernemingsraad ook zelf het initiatief nemen en met voorstellen komen.

Professionele Adviesraad

De Professionele Adviesraad (PAR) is een adviesraad waarin de beroepsgroepen (verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren) die direct betrokken zijn bij de zorg aan cliënten zijn vertegenwoordigd.

De PAR vergadert iedere twee weken, waarbij de bestuurder één keer per twee maanden aanschuift.

De PAR brengt vanuit een beroepsinhoudelijke invalshoek advies uit aan de bestuurder over vraagstukken die alle professionals en hun onderlinge samenwerking aangaan en levert op deze manier een bijdrage aan beleids- en besluitvorming.