Heeft u een compliment of tip?

Wilt u een complimentje geven aan een afdeling of aan een zorgverlener? Of heeft u een tip voor ons? Dan kunt u het formulier invullen. Wij zorgen ervoor dat het formulier dan op de juiste plek of bij de juiste persoon aankomt.

Ga naar de contactpagina

Heeft u een klacht?

 • Heeft u een klacht? De medewerkers van de Swinhove Groep doen hun uiterste best om onze bewoners en cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn in de zorg, behandeling, begeleiding en dienstverlening. Het kan echter gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. U kunt een klacht indienen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Lees hieronder welke stappen u kunt nemen om uw klacht kenbaar te maken.1. Klachtenafhandeling door melding bij de directe leiding of verantwoordelijke
  Het is belangrijk dat u uw klacht kunt bespreken en dat er naar u geluisterd wordt. Bij voorkeur bespreekt u uw klacht op de plaats waar deze is ontstaan. De klacht wordt besproken met de directe leiding of het team dat verantwoordelijk is. De leiding of het team noteert de klacht op een signaleringskaart met daarbij omschreven of de klacht is afgehandeld op welke wijze dit is gebeurd.

  2. Klachtenafhandeling door middel van de signaleringskaart
  Een andere manier om een klacht kenbaar te maken is door het gebruik van de signaleringskaart. Op elke locatie zijn signaleringskaarten aanwezig en een brievenbus om deze in te deponeren. De brievenbus wordt eenmaal per week, op een vaste dag, geleegd en naar het secretariaat gestuurd. De signaleringskaarten worden geregistreerd en doorgestuurd naar de verantwoordelijk manager en naar de klachtenfunctionaris. Indien nodig wordt actie ondernomen, waarvan een registratie zal worden bijgehouden door het secretariaat. Ieder triaal wordt er een verslag gemaakt naar aanleiding van de binnen gekomen signaleringskaarten, de afhandeling en het verloop daarvan door de klachtenfunctionaris. Dit verslag wordt verspreid onder de leden van het managementteam, de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

  3. Klachtenafhandeling door de klachtenfunctionaris

  Indien u geen gebruik wenst te maken van de klachtafhandeling door melding bij de directe leiding, verantwoordelijke of het gebruik van de signaleringskaart bestaat de mogelijkheid de klacht mondeling, telefonisch, per brief of e-mail ingediend worden bij de klachtenfunctionaris. Na ontvangst van de klacht neemt de klachtenfunctionaris binnen 3 werkdagen contact op met de klager en zal zij bemiddelen in het herstel van contact en vertrouwen tussen de betrokkenen. De klachtenfunctionaris is op de volgende manieren te bereiken:

  – Per e-mail: j.olden@hetspectrum.nl

  – Telefonisch: 06 – 82040544.

  – Per brief, stuur uw brief naar:

  Swinhove Groep t.a.v. de klachtenfunctionaris

  Plantageweg 3

  3333 GZ Zwijndrecht

 • De werktijden van de klachtenfunctionaris zijn maandag- en woensdagochtend van 09.00 – 09.30 uur en op dinsdagmiddag van 13.00 -16.00 uur. De klachtenfunctionaris houdt een telefonisch spreekuur op dinsdagmiddag van 13.00 – 15.30 uur.U kunt de klachtenfunctionaris ook via de receptie van de locatie Swinhove bereikenDe regeling interne klachtenbehandeling via de klachtenfunctionaris is hier te vinden.

4. De Regionale Externe Klachtenadviescommissie

Als naar mening van de klager de klacht onvoldoende (of niet binnen de door de wet gestelde termijnen) is opgelost, kan de klager de klacht schriftelijk, per brief of e-mail, indienen bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal in dat geval proberen de klacht samen met de klager op te lossen. Daarnaast kan de Raad van Bestuur op haar beurt advies vragen aan de Regionale Externe Klachtenadviescommissie (REK) Drechtsteden voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties, waarbij Swinhove Groep is aangesloten. De REK zal de klacht onderzoeken en advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur. Het advies wordt door de aangesloten instellingen zeer serieus genomen.

De regeling regionale klachtenprocedure Drechtsteden voor verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties is hier te vinden.

5. De landelijke Geschillencommissie Zorg

De Geschillencommissie Zorg is een onafhankelijk orgaan dat door de brancheorganisatie ActiZ in samenwerking met Geboortezorg, de Consumentenbond en Stichting LOC Zeggenschap in Zorg is opgericht. Als u van mening bent dat uw klacht niet goed is opgelost door de Swinhove Groep en/of door de REK kunt u van uw klacht een geschil maken en deze indienen bij de Geschillencommissie Zorg. Deze commissie beoordeelt uw klacht onafhankelijk en onpartijdig tijdens een zitting en kan bij het behandelen van de klacht nadere informatie inwinnen bij de klager en de Swinhove Groep. Het advies dat de commissie geeft met betrekking tot de aan haar voorgelegde geschillen is bindend. Meer informatie is te vinden op de website van de Geschillencommissie Zorg: www.degeschillencommissiezorg.nl

Heeft u een klacht over de Wzd?

Voor het melden van een klacht in het kader van de Wet Zorg en Dwang (betreffende cliënten die verblijven op een psychogeriatrische afdeling) verwijzen wij u naar de onafhankelijke regionale klachtenadviescommissie Drechtsteden:

Secretariaat externe Klachtenadviescommissie
Postbus 1494
3300 BL Dordrecht
Ook kunt u voor meer informatie bellen naar 078-617 2535.

 

 

Voor ondersteuning bij uw klacht over onvrijwillige zorg of bij vragen over de Wzd of onvrijwillige zorg, kunt u terecht bij de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Nazma van Belle, van Adviespunt Zorgbelang.

Telefoonnummer: 06-57208528
E-mail: nazmavanbelle@zorgbelangcvp.nl

Meer informatie over het werk van de CVP is te vinden op de website www.adviespuntzorgbelang.nl