Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft als doel om inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom dat nodig is. Dit doen wij altijd zorgvuldig en veilig. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.  

Welke persoonsgegevens betreft het?

Vanaf het moment dat u zich als cliënt bij de Swinhove Groep aanmeldt, verwerken wij verschillende persoonsgegevens van u, zoals uw naam, adres, geboortedatum,  burgerservicenummer (BSN) en contactgegevens. In het kader van de (voorgenomen) zorg- en dienstverlening verwerken wij in uw cliëntdossier ook gegevens over uw gezondheid. Met het verwerken van persoonsgegevens bedoelen wij dat wij uw gegevens onder andere zullen registreren, inzien, opslaan en eventueel zullen verstrekken aan rechtmatige ontvangers. 

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast krijgen wij uw gegevens van andere zorgverleners, zoals huisartsen en ziekenhuizen.

Als u een contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt van de Swinhove Groep bent, verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens van u, zoals uw naam, contactgegevens en uw relatie met de cliënt. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te kunnen nemen. 

Wij bewaren uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het verlenen van zorg aan u en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens vernietigen. 

 

Waarom verwerken wij de gegevens?

Wij verwerken uw gegevens bij het uitvoeren van onze plichten als zorgverlener. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

  • Dienstverlening en uitvoering van uw behandeling; 
  • identificatie; 
  • voldoen aan wettelijke verplichting; 
  • behartiging gerechtvaardigd belang.  Het verwerken van uw persoonsgegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het uitvoeren van een kwaliteits- of klachtenonderzoek, het uitvoeren van interne (administratieve) controle- en beheersactiviteiten;  
  • wetenschappelijk onderzoek. 

Soms werken wij samen met een andere organisaties of zijn er andere zorgverleners betrokken bij uw behandeling. Wij wisselen dan gegevens uit. Dit doen wij op een beveiligde manier en alleen als dit noodzakelijk is. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen dat zij ook vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Verder delen wij uw gegevens ook met anderen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als u daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Zijn onze website en systemen veilig?

Via Google Analytics verzamelen en analyseren wij informatie over het gebruik van de website, zoals aantal bezoekers, duur van het bezoek en bezoek aan specifieke pagina’s. Voor het gebruik van Google Analytics hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. De informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website. 

Om deze gegevens te verzamelen, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het gebruik van cookies kan door de bezoeker worden aangepast via de instellingen in de browser. In dat geval is het echter mogelijk dat onderdelen van de website niet gebruikt kunnen worden. 

 De Swinhove Groep is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het privacybeleid van websites van derden, die via de site van de Swinhove Groep door middel van links te bereiken zijn. 

Binnen de Swinhove Groep vinden wij de veiligheid van onze systemen belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen/websites heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk mogenlijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze cliënten en onze systemen beter te kunnen beschermen. 

Wilt u gegevens wijzigen of heeft een een vraag?

Als cliënt heeft u verschillende rechten om invloed uit te oefenen op de gegevens die wij van u verwerken: 

  1. U kunt ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt alleen gegevens over uzelf opvragen, niet over anderen. 
  2. Staan in uw dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek uw dossier aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen. Dit kan niet altijd. Als het niet kan, kunt u nog wel uw eigen verklaring in het dossier laten opnemen. 
  3. Als u aan ons toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, kunt u deze toestemming ook weer intrekken. U doet dit op dezelfde wijze als waarop u toestemming heeft verleend. 
  4. U kunt bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt ons dan vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit kan niet altijd, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te verwerken. U moet in zo’n geval kunnen aantonen dat de verwerking nadelige gevolgen voor u kan hebben. 

Heeft u een vraag of opmerking over de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming door te mailen naar: fg@swinhovegroep.nl Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, kunt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.